Einen Schritt voraus mit Generalmajor, Veteran, MdK, Schnelle Generäle, Generäle

  • 1-2x Generalmajor, 1-2x Veteran, 3-5x MdK, 5-6x schnelle Generäle, 6 Generäle


    Einheiten: 600 BSK, 135 Ritter, 270 GSS, 540 BSS, 230 Belagerer, 1137 Rekruten, 260 Reiter, 250 Bögen, 1x Assasine

    Verluste: 430-500 BSK, 0-75 Ritter, 0-105 BSS, 1137 Rekruten, 220- 260 Reiter, 200 Bögen


    Link zur Karte